Skip links

Хэрэглэгчийн мэдээлэл

Овог: Наранцогт

Нэр: Болдбаяр

Анх олгосон зээлийн хэмжээ: 10,000,000₮

Гэрээний дугаар: 231321654

Гарах

Зээлийн жагсаалт

Гэрээний дугаар Анх авсан зээл Мэдээлэл
1 231321654 10,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
2 231321654 10,000,000₮ Дэлгэрэнгүй
3 231321654 10,000,000₮ Дэлгэрэнгүй

Зээлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Салбар

Төв салбар

Барьцааны төрөл

Үнэт эдлэл

Зээлийн төлөв

Хэвийн

Зээлийн хүү

4%

Гэрээний хугацаа

2021.11.05

Төлөлт хийх огноо

2021.12.05

Зээлийн үлдэгдэл

7/10/2021

Зээл ашигласан хоног

45

Хугацаа хэтэрсэн хоног

12

Төлөх үндсэн зээл Хуримтлагдсан хүү Нэмэгдүүлсэн хүү Нийт төлөх дүн
Тухайн сард төлөх зээлийн дүн Хуримтлагдсан хүү + Кап хүү Нэмэгдүүлсэн
хүү
Урд гурав нийлбэр
Төлөх үндсэн зээл Хуримтлагдсан хүү Нэмэгдүүлсэн хүү Нийт төлөх дүн
Тухайн сард төлөх зээлийн дүн Хуримтлагдсан хүү + Кап хүү Нэмэгдүүлсэн
хүү
Урд гурав нийлбэр
TDB – 460020384 Гэрээний дугаар + Утасны дугаар
Khan – 5175025009 Гэрээний дугаар + Утасны дугаар
Гүйлгээ хийсэн огноо Зээл олголт Зээл хасалт Хүү төлөлт
Огноо Анх олгосон зээлийн хэмжээ + зээлийн нэмэлт Тухайн сард төлөх зээлийн дүн – Үндсэн зээлийн хасалт ХУ + НЭ + КА
🍪 This website uses cookies to improve your web experience.